संपर्कासाठी चा पत्ता

निरामय योग प्रसार व संशोधन केंद्र
गोरेकर काका भवन, अक्षदा मंगल कार्यालयाजवळ, परभणी
इमेल आय डी:nirmayog.pbn@gmail.com
मोबाईल क्रमांक: +९१ ९४२२९६८८७०